[pravda.sk] Komplexná obnova budov sa nezaobíde bez súkromných investícií

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 58 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

Úspech komplexnej obnovy budov, ktorá je jednou z priorít aj v pripravovanom pláne obnovy a odolnosti, podstatne závisí i od súkromných investícií, keďže verejné zdroje nebudú stačiť na obnovu budov v takom rozsahu, aby sa dosiahla klimatická neutralita budov. Uviedol to prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik v rámci medzinárodnej konferencie "Požiadavky na stavebné profesie pri realizácii stratégie bezuhlíkovej Európy". Kováčik tiež dodal, že do roku 2030 je potrebné zdvojnásobiť počet komplexných renovácií budov v Česku a na Slovensku.

„Budovy sa teda musia stať aktívnymi prvkami na dvojcestnom trhu s energiami. Program pritom treba nastaviť tak, aby potrebné súkromné investície prišli aj do menej rozvinutých odvetví a regiónov,“ vysvetlil Kováčik s tým, že systémových problémov a riešení by sa tu našlo viac – od riešenia modelov financovania, cez nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily až po zaostávanie v inováciách, ktorého dôsledkom je podľa Kováčika stagnujúca a v posledných rokoch klesajúca produktivita práce v stavebníctve.

Projektova konferencia CR 7

Cieľom konferencie podľa Kováčikových slov bolo práve podporiť pripravenosť stavebných profesií na zmeny v stavebníctve v rámci Priemyslu 4.0, a to hlavne na technologické zmeny navrhovania, výstavby a prevádzky stavieb. Organizátori predstavili aj nové výukové programy pre sedem vybraných remeselných profesií v Česku, päť na Slovensku, dve v Bulharsku a pre jednu v Rakúsku v rámci medzinárodného projektu CraftEdu financovaného z európskeho programu Horizont 2020.

Ako dodal zväz, stavebníctvo je odvetvím so zásadnou spotrebou zdrojov, významnou spotrebou energie (40 %) a s produkciou odpadu vo výške až 35 % z celkovej produkcie Európskej únie. „Toto tradičné odvetvie je dnes o to viac prostredím pre rozsiahle a zásadné inovácie. Zavádzame napríklad výrobkové digitálne pasy, digitálnu pasportizáciu budov, začíname hodnotiť stavby v rámci celého životného cyklu, vrátane stavebných výrobkov,“ vymenoval zväz s tým, že pripravujú sa aj požiadavky na digitálny model budov pre nadlimitné zákazky, trojrozmerná (3D) tlač ako stavebná výrobná technológia či zavádzanie robotizácie pre zvýšenie produktivity práce.

Prevzaté z https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/578507-komplexna-obnova-budov-sa-nezaobide-bez-sukromnych-investicii/

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie