[trend.sk] Doležal ponúka triezvy pohľad na dostavbu slovenských diaľnic

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 58 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

Minister Andrej Doležal prvýkrát načrtol, za koľko a ktoré cesty môže štát postaviť v dohľadnom čase.

Napriek neveľkej rozlohe sa Slovensko dodnes nedokázalo vyrovnať s potrebou prepojiť dôstojnou cestnou infraštruktúrou čo i len krajské centrá. Pohľad investorov pritom siaha len potiaľ, pokiaľ vedie diaľnica alebo rýchlostná cesta. Priepastný rozdiel v kvalite života v jednotlivých regiónoch sa tak aj v dôsledku nedokončenej cestnej infraštruktúry prehlbuje. 

To je aj jeden z dôvodov, prečo patria politické sľuby o výstavbe diaľnic k tým, na ktoré voliči počúvajú najlepšie. Paradoxne, patria aj k tým, ktoré sa v horizonte jedného volebného obdobia splniť nedajú. Od prípravy projektu po výstavbu, od počiatočných technických štúdií cez hodnotenie vplyvov na životné prostredie, štúdiu realizovateľnosti, územné rozhodnutia, stavebné povolenie a verejnú súťaž až po podpis zmluvy s úspešným uchádzačom uplynie na Slovensku nezriedka viac ako desať rokov. 

Výsledkom prevahy politických preferencií nad reálnym prínosom bola nesystematickosť a neprehľadnosť prípravy projektov. Súčasný minister dopravy Andrej Doležal si dal za cieľ pokúsiť sa toto stavebné tápanie ukončiť. Minulý rok v lete prezentoval spolu s Útvarom hodnoty za peniaze pri ministerstve financií rebríček, v ktorom boli jednotlivé úseky zoradené podľa predpokladaných nákladov a výsledných benefitov. Na posledné, aprílové zasadnutie vlády prišiel minister A. Doležal s harmonogramom prípravy a výstavby projektov cestnej infraštruktúry. 

Priority sú skromné, no reálne

Dostupné finančné prostriedky a nedostatok projektov vo finálnych fázach prípravy umožňujú zaradiť pred horizont plánovania v roku 2028 len obmedzený počet projektov. Z prvej stovky už predstaveného rebríčka sa tak v najbližších rokoch zrejme dostane do výstavby len necelá pätina. Prednosť pritom dostane napríklad dostavba chýbajúcich častí diaľnice D1 z Bratislavy do Košíc, diaľničné prepojenie D3 cez Kysuce do Poľska či dokončenie úsekov, ktoré sú nadviazané na financovanie z končiaceho sa programového obdobia eurofondov.

--

Pokračovanie článku a vyjadrenie prezidenta nájdete v článku: https://www.trend.sk/trend-archiv/dolezal-ponuka-triezvy-pohlad-dostavbu-slovenskych-dialnic

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie