5. riadne zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016-2020 zo dňa 13. december 2016

5. riadne zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016-2020 sa uskutočnilo dňa 13. (utorok) decembra 2016 o 14:00 hod. v zasadačke ZSPS, Viedenská cesta 5, Bratislava.

PROGRAM ZASADNUTIA

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Aktuálne témy slovenského stavebníctva
  3. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS
  4. Informácia o členskej základni
  5. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 30.10.2016
  6. Informácia o hlasovaní per rollam
  7. Informácia o aktuálnych koncepčných a legislatívnych materiáloch, rokovaniach a aktivitách ZSPS
  8. Program ZSPS na podporu rozvoja renovácií budov na štandard budov so skoro nulovou potrebou energie (nZEB) a podporu trhu nových nZEB
  9. Rôzne

 

 

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie