Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
5. riadne zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016-2020 zo dňa 13. december 2016

5. riadne zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016-2020 sa uskutočnilo dňa 13. (utorok) decembra 2016 o 14:00 hod. v zasadačke ZSPS, Viedenská cesta 5, Bratislava.

PROGRAM ZASADNUTIA

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Aktuálne témy slovenského stavebníctva
  3. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS
  4. Informácia o členskej základni
  5. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 30.10.2016
  6. Informácia o hlasovaní per rollam
  7. Informácia o aktuálnych koncepčných a legislatívnych materiáloch, rokovaniach a aktivitách ZSPS
  8. Program ZSPS na podporu rozvoja renovácií budov na štandard budov so skoro nulovou potrebou energie (nZEB) a podporu trhu nových nZEB
  9. Rôzne

 

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline