20. riadne zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016 - 2020 zo dňa 11. september 2018 

PROGRAM A MIESTO

20. riadneho zasadnutia Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016 - 2020, ktoré sa uskutoční

dňa 11. (utorok) septembra 2018 o 14:00 hod.

v zasadačke ZSPS

Viedenská cesta 5, Bratislava

PROGRAM ZASADNUTIA

1. Otvorenie a schválenie programu

2. Aktuálne témy slovenského stavebníctva

3. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS

4. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 30. 7. 2018

5. Informácia o členskej základni

6. Informácia o hlasovaní per rollam

7. Návrh na zmenu a doplnenie Interného predpisu ZSPS o výške a spôsobe úhrady členských príspevkov

8. Návrh na zmenu a doplnenie Stanov ZSPS a alternatívy Interného predpisu ZSPS o výške a spôsobe hrady členských príspevkov

9. Rôzne

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie