Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
31. riadne rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024 zo dňa 29. 05. 2024 v Bratislave

PROGRAM

31. rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024, ktoré sa uskutoční dňa 29. 05. 2024 o 13:00 hod. na Úrade ZSPS v Bratislave, Viedenská cesta 5

 

PROGRAM ROKOVANIA

VEREJNÁ ČASŤ:

Diskusia s  JUDr. Martou Brodzianskou, predsedníčkou Integrovaného odborového zväzu o vzájomnej spolupráci a aktuálnych otázkach stavebníctva na Slovensku - podpis dodatku KZVS na roky 2024 – 2027.

PRACOVNÁ ČASŤ

I. HLAVNÉ TÉMY SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA

I/1.    Nová stavebná legislatíva

I/2.    Nárast cien stavebných materiálov

I/3.    Národný dokument - Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systému manažérstva zhotoviteľa vyhradených stavieb a požiadavky na systém manažérstva

II. AKTUÁLNE TÉMY SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA

II/1.   Informácia o aktivitách prezidenta Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA a generálneho sekretára  ZSPS Ing. Mareka Malinu, PhD.

II/2.   List prezidenta ZSPS ministrovi financií, podpredsedníčke vlády a ministerke   hospodárstva a ministrovi dopravy SR

II/3.   List prezidenta ZSPS ministrovi dopravy SR

II/4.   Rokovanie odbornej Komisie ZSPS pre kolektívne vyjednávanie a sociálny dialóg dňa 3. 5. 2024

II/5.   Spoločné rokovanie zástupcov Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska a  Integrovaného odborového zväzu, konaného dňa 3.  mája 2024 v Bratislave -  kolektívne vyjednávanie

II/6.   Stanovisko ZSPS k PI/2024/107 vyhláška č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií a PI/2024/108 nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov

II/7.   List prezidenta ZSPS predsedovi Prešovského samosprávneho kraja PaedDr. Milanovi Majerskému, PhD.

II/8.   5. ročník školenia zameraného na problematiku odpadového hospodárstva

II/9.   Zmeny v Nariadení vlády SR č. 383/2023 Z. z. o záujme SR udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu

III. VNÚTROZVÄZOVÉ TÉMY

III/1.  Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS

III/2.  Stav plnenia rozpočtu ZSPS 30. 4. 2024

III/3.  Informácia o členskej základni ZSPS k 16. 5. 2024

III/4.  Správa o revízii účtovníctva za rok 2023

III/5.  Informácia o organizačnej a administratívnej činnosti Úradu ZSPS vykonávaná od posledného reportovaného obdobia

IV. RÔZNE

IV/1. Návrh na schválenie nových členov odborných komisií ZSPS

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline