Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Výzva prezidenta ZSPS

logo ZSPS kontakt Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Zsolt Lukáč
p r e z i d e n t

Bratislava, 6. apríla 2010
list č.: 37/2010

 

Vážení predstavitelia členských spoločností.

Na 13. Prezídiu ZSPS bola okrem iného prerokovaná iniciatíva nášho člena VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o. zaangažovať členov zväzu s cieľom šírenia odborných vedomostí študentov a to tak, aby si čo najviac podnikov predplatilo odoberanie odborného časopisu za zvýhodnených podmienok jednému či viacerým študentom.

Prezídium ZSPS sa stotožnilo s názorom, že odborné časopisy majú tú prednosť, že môžu odovzdávať  najnovšie poznatky odborníkom skôr, ako dôjde k ich širšiemu využívaniu v praxi. Práve preto sú odborné časopisy zdrojom najnovších poznatkov z oblasti materiálov, technológií ale aj organizačno-ekonomického pokroku v príslušnom odbore. 

Prezídium rozhodlo, že treba napomôcť šíreniu odborných vedomostí týmto spôsobom a že organizačne podporí každú takúto iniciatívu vydavateľských subjektov, ktorá za zvýhodnených podmienok pre členov zväzu napomôže odoberaniu odborných časopisov s cieľom zvýšiť odbornosť zamestnancov a študentov študujúcich na stredných a vysokých školách stavebného zamerania.

Vážení predstavitelia členských spoločností,

obraciam sa Vás s výzvou, aby ste - v prípade, že sa na Vás v tomto zmysle obrátia vydavatelia odborných časopisov, reagovali pozitívne a predplatili si odoberanie odborného časopisu za zvýhodnených podmienok aspoň jednému študentovi. 

 

S pozdravom a úctou,
podpis-z-lukac

 

 

 

 

Dostanú: všetci členovia ZSPS

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline