Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Prezídium ZSPS z 20. apríla 2010

Zasadnutie Prezídia ZSPS sa uskutočnilo 20. apríla (utorok) 2010 o 12,00 hod. v budove BCI a.s., Galvániho 8, Bratislava

 

Program

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS
 3. Informácia o členskej základni 
 4. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 31.03.2010 
 5. Hlavné úlohy ZSPS na rok 2010 schválené na 25.VZ ZSPS a ich zapracovanie do plánu práce orgánov a Sekretariátu ZSPS
 6. Stanovisko ZSPS k Stratégii rozvoja slovenskej spoločnosti 
 7. Informácia o účasti ZSPS na CONECO 2010 a 4. partnerskom dni ZSPS
 8. Informácia o výsledku volieb zástupcu malých podnikateľov v Prezídiu ZSPS
 9. Informácia o výsledkoch rozhodovania per rollam 
 10. Informácia o aktuálnych koncepčných a legislatívnych materiáloch, rokovaniach a aktivitách ZSPS
  Rôzne

Zápis a uznesenia z 14. zasadnutia Prezíia ZSPS 20. apríla 2010

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline