Prezídium ZSPS z 25. mája 2010

Zasadnutie 15. Prezídia ZSPS, sa uskutočnilo 25. mája (utorok) 2010 o 12,00 hod. v priestoroch Republikovej únie zamestnávateľov, Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava
Program:

I. Verejná časť (12,00-12,45 hod.) - Hosť: Ing. Marián Jusko, CSc., prezident Republikovej únie zamestnávateľov
Diskusia: Stavebníctvo a úlohy RÚZ na rok 2010

II. Časť (12,45 – 16,00 hod.): Rokovanie Prezídia ZSPS s nasledovným programom:

 

Otvorenie a schválenie programu

  1. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS 
  2. Informácia o členskej základni 
  3. Stav plnenia rozpočtu ZSPS 
  4. Návrh zmien a doplnení vnútorných predpisov ZSPS 
  5. Informácia o Sneme RÚZ 2010 
  6. Informácia o aktuálnych koncepčných a legislatívnych materiáloch, rokovaniach a aktivitách ZSPS 
  7. Informácia o zmluvných záväzkoch ZSPS 
  8. Rôzne

Zápis a uznesenia z 15. zasadnutia Prezídia ZSPS konaného dňa 25. mája 2010

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie