Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Prezídium ZSPS z 13. júla 2010

Zasadnutie 16. Prezídia ZSPS, sa uskutočnilo 13. júla (utorok) 2010 o 12,00 hod. v budove Doprastavu, a.s., Drieňová 27 

Program:

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS 
  3. Informácia o členskej základni 
  4. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 30.06.2010 
  5. Informácia o aktuálnych koncepčných a legislatívnych materiáloch, rokovaniach a aktivitách ZSPS 
  6. Správa o príprave a návrh na členstvo ZSPS v Rade pre stavebníctvo a architektúru SR (opätovné predloženie návrhu) 
  7. Informácia o zmluvných záväzkoch ZSPS
  8. Rôzne

Zápis a uznesenia z 15. zasadnutia Prezídia ZSPS konaného dňa 25. mája 2010

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline