Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
17. zasadnutie Prezídia ZSPS z 28. septembra 2010

Zasadnutie 17. Prezídia ZSPS sa uskutočnilo v Bratislave dňa 28. septembra (utorok) 2010 o 12,00 hod. v budove Bratislavského samosprávneho kraja Sabinovská 16, Bratislava

Verejná časť:

hosť: Ján Figeľ, 1. podpredseda vlády a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

téma: Kompetencie, priority a úlohy ministerstva

Pracovná časť:

Rokovanie Prezídia ZSPS s nasledovným programom

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS
  3. Informácia o členskej základni
  4. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 31.08. a odhad do konca roka 2010
  5. Informácia o príprave slávnostného zasadnutia Prezídia ZSPS k 20.výročiu vzniku ZSPS 
  6. Informácia o aktuálnych koncepčných a legislatívnych materiáloch, rokovaniach a aktivitách ZSPS 
  7. Informácia o príprave 7. ročníka tenisového turnaja „O pohár prezidenta ZSPS“ 
  8. Rôzne

Zápis a uznesenia zo 17. zasadnutia Prezídia ZSPS

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
(02) 436 332 63

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline