[stavebne noviny] 46. ročník súťaže žiakov stredných odborných škôl v oblasti BOZP - mladí stavbári excelovali

Spolocne foto BOZP

Dňa 11. mája 2021 sa konalo Celoštátne kolo už 46. ročníka súťaže žiakov stredných odborných škôl v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Súťaž z dôvodu pandémie bola prvýkrát usporiadaná online formou. Súťaž tradične organizuje Integrovaný odborový zväz za podpory Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) a ďalších partnerov.

Celoštátneho kola sa zúčastnilo 14 stredných odborných škôl so zameraním na stavebníctvo, dopravu, automobilový priemysel, služby a školy technického charakteru. Spoločenský význam BOZP podčiarkli aj záštity Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR v súčinnosti so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania.

„Naše veľké poďakovanie patrí Integrovanému odborovému zväzu za výbornú organizáciu online súťaže, obom ministerstvám za významnú podporu nášho snaženia a riaditeľom škôl a pedagógom za dobrú a profesionálnu pedagogickú prácu. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je základným ľudským právom aj mladej generácie,“ povedal Pavol Kováčik, prezident ZSPS. Na základe výsledkov boli vyhlásené tri najúspešnejšie školy a traja najúspešnejší jednotlivci. Celkovými víťazmi medzi školami bola a 1. miesto obsadila Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša v Trenčíne, 2. miesto Stredná odborná škola stavebná v Nitre a 3. miesto obsadila Stredná odborná škola technická z Prešova. Ocenení jednotlivci boli z nasledujúcich škôl: 1. miesto: Michaela Naďová (SPŠ stavebná Emila Belluša, Trenčín), 2. miesto: Juraj Puchoň (SOŠ stavebná, Žilina) a 3. miesto: Petra Zrubcová (SOŠ stavebná, Nitra).

„Oblasť BOZP je jednou z priorít dlhodobej spolupráce sociálnych partnerov ZSPS a IOZ. Bezpečná práca, dobré pracovné podmienky a spokojnosť zamestnancov idú ruka v ruke s vyššou produktivitou a kvalitou práce i zvýšením kreativity zamestnancov, čo je jednou z podmienok prosperity zamestnávateľa. Výsledky súťaže, v ktorej stavebné školy a jednotlivci obsadili prvé tri miesta, ukazujú, že dlhodobý dôraz na kvalitu a bezpečnosť práce vo výuke na stavebných školách prináša ovocie,“ povedal P. Kováčik. 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie