Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[teraz.sk] Kováčik: Plán stavebného sektora sa týka prípravy budúcich pracovníkov

Plán hovorí o potrebe aktualizácie obsahu učebných a študijných odborov na stredných školách a študijných programov na vysokých školách o konkrétne inovačné prvky, ktoré sektorová rada zadefinovala.

Bratislava 2. februára (TASR) – Popri nosných témach, ako sú nový stavebný zákon, zdražovanie stavebných materiálov, nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily či potreba dočerpať eurofondy, musí sektor stavebníctva venovať pozornosť aj príprave budúcej kvalifikovanej pracovnej sily. Upozornil na to prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik a vyzdvihol, že stavebný sektor má akčný plán na riešenie výziev trhu práce do roku 2030.

ZSPS pôsobí ako profesijná organizácia v rámci Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu, ktorá prepája trh práce a vzdelávací systém pre prípravu kvalifikovanej pracovnej sily v segmente.

"Čeliť týmto výzvam bude možné aj vďaka dokumentu Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov, ktorý analyzuje stav sektora z hľadiska ľudského kapitálu v súčasnosti aj s predpokladom do roku 2030," skonštatoval Kováčik s tým, že v nadväznosti na zistenia stratégia definuje súbor opatrení a aktivít, ktoré zabezpečia, že sektor bude disponovať kvalifikovanou pracovnou silou aj v roku 2030.

Ciele a opatrenia nastavené v sektorovej stratégii majú podľa Kováčikových slov dlhodobý pozitívny vplyv, na ich zadefinovaní spolupracovali odborníci, členovia sektorovej rady, zástupcovia reprezentatívnych zamestnávateľov, stredných a vysokých škôl, experti z prostredia stavebníctva.

Plán hovorí o potrebe aktualizácie obsahu učebných a študijných odborov na stredných školách a študijných programov na vysokých školách o konkrétne inovačné prvky, ktoré sektorová rada zadefinovala. "Okrem budúcich absolventov sa musí SR začať intenzívnejšie venovať vzdelávaniu dospelých, teda tých, ktorí sú v produktívnom veku a tiež sa ich technologické inovácie týkajú. V stavebníctve bude kľúčové ďalšie vzdelávanie dospelých u živnostníkov, malých a stredných podnikateľov," tlmočil Kováčik.

Okrem toho akčný plán vymedzuje kroky pre návrh legislatívnej úpravy v oblasti finančnej motivácie a daňových úľav pre zamestnávateľov vstupujúcich do vzdelávacieho procesu. "Takýto krok by podporil skvalitnenie výučby budúcich absolventov, čím by zosúladil požiadavky trhu práce v rámci vzdelávacieho systému," potvrdil Kováčik.

Realizátorom národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR, uskutočňovaného pod gesciou ministerstva práce, je výskumno-štatistická spoločnosť Trexima Bratislava. Projekt je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje.

Prevzaté z https://www.teraz.sk/ekonomika/zsps-sektor-stavebnictva-ma-plan-na/608878-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253Bw%253BwSpr%25C3%25A1vy%253BSpr%25C3%25A1vy%253BEkonomika

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline