Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[GD4B]TS: Cenová intervencia na trhu s energiami je vždy menej škodlivá pre ekonomiku a domácnosti ako vysoká inflácia a utlmenie rastu, či dokonca technická recesia

Jasné pravidlá zásahu v prípade vysokého nárastu cien energií či už vďaka zmanipulovaného trhu s energiami z uhlíkových zdrojov, alebo inherentnou volatilitou variabilných obnoviteľných zdrojov energie, ako aj jasné pravidlá pomoci ohrozeným domácnostiam bolo prioritnou témou 3. stretnutia Okrúhleho stola stakeholderov Zelenej dohody pre budovy v Bratislave, 29. septembra 2022.

Otáľanie s opatreniami v celej Európe a masívna inflácia, ktorá na seba nedala čakať vedie teraz k reštriktívnym opatreniam na strane dopytu, ktoré utlmujú rast, respektíve vedú až k technickej recesii, ktorá ťažko postihne priemysel a domácnosti a vyvolá nepredstaviteľné škody v ekonomike. Jediným víťazom už dnes je sektor uhlíkových zdrojov energie, vrátane zemného plynu, ktorý cez umelo navýšené ceny nasáva obrovské zdroje z iných sektorov, povedal Prezident ZSPS Pavol Kováčik. Rýchla cenová intervencia a kvalifikovaná podpora domácností, ktorým hrozí dočasná energetická chudoba znamenajú zanedbateľné náklady v porovnaní s hroziacimi sociálnymi a ekonomickými škodami.

Volatilita na trhu s energiami bude pokračovať. Krajiny, z ktorých uhlíkové energetické komodity EÚ dováža, sa nebudú ľahko vzdávať politického vplyvu na EÚ, ktoré závislosť na týchto komoditách im poskytuje. Je najvyšší čas prijať jasné pravidlá zásahov na trhu s energiami, ako aj pomoci domácnostiam, ktoré by boli automaticky spustené pri každom prudkom výkyve cien energií. Po takýchto pravidlách volá jedno s navrhovaných opatrení, ktoré Okrúhly stôl podporil.

Zároveň je nevyhnutné rýchlo pokročiť v náhrade uhlíkových zdrojov energie v budovách obnoviteľnými zdrojmi a elektrifikáciou kúrenia a prípravy teplej vody využitím efektívnymi technológiami, ako sú tepelné čerpadlá, ktoré z 1 kW elektrickej energie vyrobia 4 kW tepla a ich účinnosť sa inováciami ďalej zvyšuje. Ďalej je nutné prehodnotiť priority investičných a neinvestičných výdavkov vlády, ako aj podpory poskytovanej operačnými programami smerom k sektorom, ktoré zabezpečujú prechod ku klimatickej neutralite. Útlm by mali zaznamenať aktivity založené na uhlíkových zdrojoch energie a neudržateľných emisiách do nášho životného prostredia.

Inovácie v stavebnom sektore dokážu posunúť dekarbonizáciu budov a ich energetickú hospodárnosť vysokým tempom. Okrúhlym stolom rezonovalo presvedčenie, že toto tempo by sa nemalo znižovať, ale zvyšovať s cieľom rýchlejšie znížiť našu závislosť od uhlíka, vrátane zemného plynu z krajín ako je Rusko. „

„Z tohto pohľadu je tohto týždenný návrh českého predsedníctva Rady EU k revízii Európskej smernice pre energetickú hospodárnosť budov (EPBD) nie „kompromisom“, ale je kapituláciou v boji proti klimatickým zmenám“ uviedol Pavol Kováčik. Správnym smerom je viac podporiť inovácie a smart energetické riešenia v budovách aj sídelných aglomeráciách“.

V energetickej transformácii sa vo vyspelej Európe osvedčili aj energetické spoločenstvá, ktoré rozvíjajú využitie obnoviteľných zdrojov energie. Posilnenie postavenia komunít pre energiu z obnoviteľných zdrojov pri výrobe, spotrebe, skladovaní a predaji energie z obnoviteľných zdrojov tiež pomôže zvýšiť energetickú hospodárnosť domácností, podporí využívanie energie z obnoviteľných zdrojov a zároveň prispeje k boju proti chudobe prostredníctvom zníženia spotreby energie a nižších taríf za dodávky. Veď občania a farmári v Nemecku vlastnia až 42% obnoviteľných zdrojov, ktoré sú často inštalované kolektívne a v Holandsku tento podiel predstavuje až 50%. Slovensko je žiaľ vo využívaní takýchto obnoviteľných zdrojov energie na chvoste EÚ“ konštatoval Pavol Kováčik, prezident ZSPS.

Preto je potrebné rozvinúť potenciál týchto komunitných projektov, ktoré sú teraz umožnené aj novou legislatívou, ktorá bola schválená v júli t.r. Okrúhly stôl podporil návrh opatrení, ktoré by pomohli využiť participatívne financovanie (napr. crowdfunding, komunitné projekty atď.) takýchto komunitných projektov. Je nevyhnutné legislatívne upraviť participatívne financovanie a nezávislý dohľad. Táto forma je veľmi úspešná v krajinách ako Nemecko, Taliansko, Španielsko, Holandsko alebo Francúzsko, kde je až 36% projektov obnoviteľných zdrojov riešené komunitnými projektami s podporou verejného financovania. Účasť občanov a miestnej samosprávy na projektoch spojených s prechodom na obnoviteľnú energiu už prakticky preukázala značnú pridanú hodnotu vo forme väčšieho akceptovania obnoviteľnej energie obyvateľmi a väčšieho prístupu k dodatočnému súkromného kapitálu, čo viedlo k väčšiemu výberu pre spotrebiteľov a väčšej účasti občanov v prechode na čistú energiu. Keďže ide o komunitné projekty, občania tak môžu priamo rozhodovať o prioritách týchto projektov, a po ich dokončení sú priamymi užívateľmi výhod s nimi spojených. Preto Okrúhly stôl tiež podporil návrh na schému podpory pre vznik týchto energetických spoločenstiev.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline