Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[Stavebné noviny] Stretnutie podnikateľov v stavebníctve na Stavebnej fakulte Technickej univerzity v Košiciach

Stretnutia zástupcov podnikateľskej sféry v oblasti stavebníctva a vzdelávacích inštitúcií sú nevyhnutnou súčasťou rozvoja smerom k modernému, inovatívnemu a zelenému stavebníctvu. Krokom vpred je zoznámenie sa s materiálnym a technickým vybavením škôl a univerzít, výmena skúseností a otvorené diskusie na aktuálne témy, ktoré tešia a ťažia stavebný sektor. Dňa 18.1.2023 sa na pôde Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach stretli v rámci rokovania členov Priemyselnej rady SvF TUKE, aj členovia Prezídia Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ďalej len ZSPS), ktorí zároveň mali na fakulte aj svoje výjazdové rokovanie Prezídia ZSPS. Stavebnú fakultu TUKE, ktorá má svoje zastúpenie vo viacerých odborných komisiách zväzu zastupoval dekan fakulty prof. Ing. Petra Mésároša, PhD., ktorý je ako jediný zástupca vzdelávacej inštitúcie členom Prezídia ZSPS.  

Spolupráca je na veľmi dobrej úrovni a prináša množstvo nových skúseností a pohľadov zo strany zástupcov firiem na vzdelávanie, z ktorých je možné posúvať študentov fakulty na vyššiu úroveň a orientovať ich viac do praxe. Zároveň problémy, s ktorými sa stavebný sektor stretáva, na fakulte neustále pripomínajú veľkú zodpovednosť pri projektovaní a samotnej realizácii stavieb. Žiadna z diskutovaných tém nie je zanedbateľná a je potrebné sa ňou zaoberať. Či už sa jedná o veľký nárast cien stavebných materiálov, realizáciu verejných obstarávaní, hľadanie a implementáciu inovácií, digitalizáciu stavebníctva, či adaptáciu na zmenu klímy v sídelnom prostredí.

Vzdelávanie na univerzitách a vysokých školách momentálne prechádza procesom akreditácie podľa štandardov vypracovaných Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo. Vysoko cenená je dlhoročná spolupráca najmä pri požiadavkách na zapojenie odborníkov z praxe do procesov vysokoškolského vzdelávania. Odborníci z praxe a zamestnávatelia, ktorí sú členmi v týchto Priemyselných Radách, sú nápomocní pri kreovaní očakávaných výstupov vzdelávania s akcentom na rozvoj praktických profesijných zručností, sú celkovo bližšie k študentom, poskytujú prax, motivujú študentov formou odborných pozvaných prednášok, spolupracujú pri záverečných prácach študentov, umožňujú exkurzie študentov priamo na staveniskách a vo firmách a prispievajú tak k výchove absolventov, ktorí sú úspešní a žiadaní na trhu práce. Prezident ZSPS Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA. je členom Rady študijného programu Technológia a manažment v stavebníctve ako významný odborník z praxe, ktorého rozhľad prináša do rokovaní nový rozmer pre zodpovednú osobu, učiteľov daného študijného programu, ale i zástupcov študentov všetkých troch stupňov. V rámci svojho vystúpenia na Priemyselnej rade ocenil a vyzdvihol práve spoluprácu so Stavebnou fakultou Technickej univerzity v Košiciach, ktorá má v posledných rokoch  spomedzi troch stavebných fakúlt na Slovensku najlepšie výsledky v hodnotení kvality publikácií v oblasti stavebného inžinierstva a architektúry.


Stavebná fakulta TUKE je súčasťou mnohých podujatí, ktoré ZSPS organizuje, napr. medzinárodný veľtrh CONECO, Stretnutie lídrov stavebníctva, Fórum slovenského stavebníctva, kde Stavebná fakulta aj vystupuje s odbornými prednáškami a ukážkami ich činnosti pre študentov. V rámci praxe sa zapája prostredníctvom znaleckej činnosti alebo laboratórnych skúšok a diagnostických prác. Tie na fakulte vykonáva prevažne Centrum výskumu a inovácií v stavebníctve a medzi jeho hlavné oblasti výskumu patrí aplikácia progresívnych výstužných prvkov vo forme vláknom vystužených polymérov, využitie modifikovaných recyklátov, či výskum v oblasti adaptívnych tensegrity konštrukcií a mnohé ďalšie. Cieľom je akreditovať vybrané činnosti tohto centra.

DSC 3319

 

Členom Prezídia ZSPS a členom Priemyselnej rady SvF TUKE boli v novozriadenom Centre digitálnych a virtuálnych technológií podrobnejšie predstavené aktivity z oblastí zmiešanej reality, technológie HoloLens, ktorá ponúka vysoké prezentačné schopnosti pri realistickom zobrazení digitálnych modelov stavebných objektov a ich okolia a zároveň uľahčuje orientáciu v priestore stavby a objektívnejšie zobrazuje umiestnenie a polohu stavebných objektov a ich konštrukcií. 3D digitálny model aktuálne najväčšej realizovanej novostavby bytových domov v Košiciach a 3D digitálny model skutkového stavu budovy kina Družba zameranej 3D laserovým skenerom a aj zobrazovaný ďalší digitálny obsah sa stali interaktívnym a bolo možné ho voľne ovládať iba prostredníctvom pohybov rúk.

DSC 3246

 

Zamestnanci fakulty tiež predstavili vývoj softvérovej aplikácie DETAILER, ktorá podporuje navrhovanie inteligentných konštrukčných prvkov budov, podporujúcich trvalo udržateľnú výstavbu. Týmto umožňuje modelovanie parametrov výstavby s ohľadom na preferencie investorov a kritériá udržateľnej výstavby a zároveň disponuje informáciami o konštrukčnom, technologickom, materiálovom riešení a informácie o časovom a nákladovom plánovaní počas životného cyklu.

DSC 3195

Na fakulte prebieha aj vývoj webovej aplikácie CSETIR Web VR System, ktorá sa primárne zameriava na školenie pracovníkov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na staveniskách v prostredí webovej virtuálnej reality. Aplikácia je prístupná inštruktorom, ktorých úlohou je tvorba a správa školiacich kurzov a interaktívnych virtuálnych scenárov spolu s vykonávaním dohľadu na virtuálnych staveniskách v reálnom čase, alebo prostredníctvom video záznamu.

Súčasné vzdelávacie a výskumné aktivity sú na Stavebnej fakulte smerované k princípom konceptov Priemysel 4.0 a Stavebníctvo 4.0. Fakulta plánuje v tomto roku otvoriť laboratórium zamerané na aktivity cirkulárneho stavebníctva, napr. na recykláciu stavebných materiálov (Zero Waste in Construction), dekarbonizáciu (Decarbonizing Construction), ktoré sú súčasťou Európskej zelenej dohody (GreenDeal).

Na rokovaní Priemyselnej rady, dekan fakulty predstavil účastníkom kvantitatívne štatistické ukazovatele o fakulte, počty študentov, riešené projekty a hlavné oblasti výskumu fakulty s možnosťami prepojenia do reálnej praxe vychádzajúce z globálnych a európskych politík. Stretnutie tak umožnilo vznik nových kontaktov medzi zástupcami spoločností, ktoré v spolupráci so Stavebnou fakultou, povedú k zvyšovaniu úrovne povedomia o stavebníctve, od moderných materiálov, cez inovatívne technologické postupy, digitalizáciu, až po výsledok – stavby, ktoré budú rátať s príležitosťami i nástrahami naprieč ich celým životným cyklom.

DSC 3370

DSC 3600

DSC 3638

Uverejnené aj online na: https://www.webnoviny.sk/vskolstve/na-stretnuti-podnikatelov-a-svf-tuke-boli-predstavene-nove-technologie-v-stavebnictve/

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline