Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Záznam zo spoločného rokovania zástupcov Integrovaného odborového zväzu a Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, konaného dňa 9. 3. 2010 v Košiciach

Záznam

zo spoločného rokovania zástupcov Integrovaného odborového zväzu a Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, konaného dňa 9. 3. 2010 v Košiciach.

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny


Predmetom spoločného rokovania bolo 1. kolo kolektívneho vyjednávania návrhu Dodatku č. 3 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2008 – 2011 (ďalej len „KZVS“) uzatvorenej medzi zmluvnými stranami Integrovaným odborovým zväzom (ďalej len „IOZ“) právnym nástupcom Odborového zväzu STAVBA v zmysle Uznesenia V. zjazdu Odborového zväzu STAVBA z 21. a 22. novembra 2008 a Uznesenia I. zjazdu Integrovaného odborového zväzu, zo dňa 12. decembra 2008 a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska (ďalej len „ZSPS“).


Rokovanie otvoril Ing. Jarábek, MBA, predseda sociálnej komisie ZSPS a vyjadril sa k súčasnej nepriaznivej situácii v sektore stavebníctva, kedy sa očakáva pokles objemu stavebnej produkcie, súčasne sa dotkol otázky zániku a prerozdelenia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „MVRR SR“).


Podpredsedníčka IOZ JUDr. Brodzianska sa konkrétne vyjadrila a prezentovala názor IOZ k urýchlenému prijatia novely zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Zákon č. 37/2010 Z. z. zo dňa 20.1.2010, ktorý NR SR prijala na návrh vlády SR bez prerokovania so sociálnymi partnermi (uznesenie vlády SR č. 54/2010 zo dňa 19.1.2010) s účinnosťou od 1.7.2010 ruší MVRR SR. V tejto súvislosti citovala spoločné stanovisko IOZ a ZSPS k tejto otázke, prijaté na ostatnom rokovaní tripartitnej Rady v odvetví výstavby a stavebníctva konanej dňa 4. februára 2010, ktorým obidvaja sociálni partneri vyjadrili nesúhlas so spôsobom rozdelenia MVRR SR a jeho odborných sekcií. IOZ a ZSPS podporujú MVRR SR v snahe o zachovanie profesijnej celosti odborných sekcií.


Zástupcovia zmluvných strán sa dohodli, že budú rokovať len o rozporných stanoviskách a nerozporované návrhy považujú za dohodnuté.


Kolektívne vyjednávanie návrhu Dodatku č. 3 k KZVS na roky 2008-2011


1. Desiata časť – minimálne mzdové nároky, Článok 40, ods. 2


Návrh Dodatku č. 3 ku KZVS predložil IOZ dňa 11.12.2009 ZSPS. Písomné stanovisko zaslal ZSPS na IOZ dňa 21.1.2010.

Ing. Jarábek, MBA zdôvodnili stanovisko ZSPS k návrhu Dodatku č. 3 s dôrazom na otázku zvyšovania minimálnych mzdových stupňov v  súčasnej nepriaznivej situácii v odvetví stavebníctva.

JUDr. Brodzianska vyjadrila za stranu IOZ nesúhlasné stanovisko k návrhu ZSPS týkajúceho sa zvyšovania len prvých troch tarifných stupňov. Vzhľadom na stanovisko ZSPS a predpoklad vývoja odvetvia stavebníctva v roku 2010 predniesla pozmeňujúci návrh IOZ a zároveň požiadala zástupcov ZSPS prehodnotiť všetky tarifné triedy a zvýšiť jednotlivé sadzby o výšku dosiahnutej miery inflácie v roku 2009, t.j. o 1,6 %.

ZSPS s návrhom zvýšiť sadzby v tarifných stupňoch o 1,6 % nesúhlasil a zároveň preložil protinávrh – ich zvýšenie o 1 % od 4. tarifného stupňa .

Zástupcovia IOZ po prestávke v súlade so svojim predchádzajúcim  hore uvedeným vyjadrením vyslovili súhlas s protinávrhom ZSPS s podmienkou,  zvýšenie o 1 % sa dohodne už od 3. stupňa.


Záver:

1. Sociálni partneri sa dohodli na náraste minimálnych mzdových stupňov takto:     

- 1. stupeň o 4,1 % - úroveň minimálnej mzdy v zmysle Nariadenia vlády SR,

- 2. stupeň o 2,9 %,

- 3 . - 12. stupeň o 1 %.


2. Desiata časť , Článok 40 ods. 2 – znenie sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením:

„ 2. Minimálne mzdové stupne

 

Stupne Sadzba v €/hod. Sadzba v €/mesiac
1 1,77 307,70
2 1,78 309,44
3 1,80 312,92
4 1,97 342,17
5 2,15 374,16
6 2,34 407,95
7 2,55 444,49
8   484,87
9   529,08
10   577,10
11   628,28
12   683,62


  

2. Príloha ku KZVS na roky 2008-2011


Záver:

Sociálni partneri sa dohodli na aktualizácii zoznamu členov ZSPS k 22.3.2010 a na doplnení kódov štatistickej klasifikácie ekonomických činností zamestnávateľov .

 

3. Návrh ZSPS do obsah Dodatku č. 3 ku KZVS na roky 2008-2011


Do Článku 25 KZVS na roky 2008-2011 vložiť nový ods. týkajúci sa zavedenie a uplatňovania flexikonta.

Zástupcovia IOZ s predloženým návrhom nesúhlasili z toho dôvodu, že Zákonník práce riešenie uplatňovania flexikonta nedovoľuje ustanoviť v KZVS. Zákonník práce v §252c umožňuje zamestnávateľovi využiť „flexikonto“ len po dohode s odborovým orgánom pôsobiacim u zamestnávateľa. V tejto súvislosti zástupcovia ZSPS ustúpili od svojho návrhu.

 

Záver:

Sociálni partneri sa dohodli na spoločnom riešení otázky „flexikonta“ v kontexte uplatňovania nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, depozitného konta pracovného času na určitú obmedzenú dobu v záujme zachovania a udržania zamestnanosti, a to samostatným dodatkom ku KZVS na roky 2008-2011.

K tomu bude zo zástupcov obidvoch sociálnych partnerov vytvorená pracovná skupina, ktorá spracuje návrh riešenia v záujme obidvoch zmluvných strán.


Záver kolektívneho vyjednávania:

 

  1. V súlade s hore uvedeným zmluvné strany sa dohodli na obsahu Dodatku č. 3 ku KZVS na roky 2008-2011 a prehlasujú kolektívne vyjednávanie o návrhu Dodatku č. 3 ku KZVS na roky 2008-2011 za ukončené.

  2. ZSPS predloží IOZ aktualizovaný zoznam členov ZSPS, vrátane ich údajov IČO a SK NACE.

  3. Účinnosť Dodatku č. 3 ku KZVS na roky 2008-2011 dňom1.4.2010.

  4. Zástupcovia zmluvných strán podpíšu Dodatok č. 3 ku KZVS na roky 2008-2011 dňa 22.3.2010 na Valnom zhromaždení ZSPS.

  5. ZSPS v súlade so Zákonom č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov predloží podpísaný Dodatok č. 3 ku KZVS na roky 2008-2011 na MPSVaR SR na uloženie .

  6. V zmysle záveru k návrhu ZSPS do Dodatku č.3 ku KZVS na roky 2008-2011 vytvoriť pracovnú skupinu zo zástupcov obidvoch sociálnych partnerov na vypracovanie riešenia depozitného konta pracovného času. Termín: ihneď, Zodp.: ZSPS, IOZ

  7. Prílohu tohto Záznamu tvorí obsah dohodnutého Dodatku č. 3.


Rôzne:

JUDr. Brodzianska informovala zástupcov ZSPS o prerokovaní otázky a problémov vznikajúcich pri úhradách platieb zo strany štátu zhotoviteľom stavby za vykonané práce, ktorú IOZ prerokoval aj s prezidentom Združenia podnikateľov cestných stavieb Slovenska – Ing. Dančišínom . IOZ túto otázku prerokuje na rokovaní odvetvovej tripartity cestnej infraštruktúry MDPT SR.

Ing. Jarábek, MBA uviedol, že problém uhrádzania platieb je aj zo strany železníc, súčasne podporil snahu IOZ o riešenie tohto problému.

V Bratislave, dňa 16.3.2010

Zapísala: Ing. Pobjecká

Overili: Ing. Jacková,

Ing. arch. Kovačik

JUDr. Brodzianska

 

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline