Záznam zo spoločného rokovania zástupcov Integrovaného odborového zväzu a Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, konaného dňa 9. 3. 2010 v Košiciach

Záznam

zo spoločného rokovania zástupcov Integrovaného odborového zväzu a Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, konaného dňa 9. 3. 2010 v Košiciach.

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny


Predmetom spoločného rokovania bolo 1. kolo kolektívneho vyjednávania návrhu Dodatku č. 3 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2008 – 2011 (ďalej len „KZVS“) uzatvorenej medzi zmluvnými stranami Integrovaným odborovým zväzom (ďalej len „IOZ“) právnym nástupcom Odborového zväzu STAVBA v zmysle Uznesenia V. zjazdu Odborového zväzu STAVBA z 21. a 22. novembra 2008 a Uznesenia I. zjazdu Integrovaného odborového zväzu, zo dňa 12. decembra 2008 a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska (ďalej len „ZSPS“).


Rokovanie otvoril Ing. Jarábek, MBA, predseda sociálnej komisie ZSPS a vyjadril sa k súčasnej nepriaznivej situácii v sektore stavebníctva, kedy sa očakáva pokles objemu stavebnej produkcie, súčasne sa dotkol otázky zániku a prerozdelenia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „MVRR SR“).


Podpredsedníčka IOZ JUDr. Brodzianska sa konkrétne vyjadrila a prezentovala názor IOZ k urýchlenému prijatia novely zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Zákon č. 37/2010 Z. z. zo dňa 20.1.2010, ktorý NR SR prijala na návrh vlády SR bez prerokovania so sociálnymi partnermi (uznesenie vlády SR č. 54/2010 zo dňa 19.1.2010) s účinnosťou od 1.7.2010 ruší MVRR SR. V tejto súvislosti citovala spoločné stanovisko IOZ a ZSPS k tejto otázke, prijaté na ostatnom rokovaní tripartitnej Rady v odvetví výstavby a stavebníctva konanej dňa 4. februára 2010, ktorým obidvaja sociálni partneri vyjadrili nesúhlas so spôsobom rozdelenia MVRR SR a jeho odborných sekcií. IOZ a ZSPS podporujú MVRR SR v snahe o zachovanie profesijnej celosti odborných sekcií.


Zástupcovia zmluvných strán sa dohodli, že budú rokovať len o rozporných stanoviskách a nerozporované návrhy považujú za dohodnuté.


Kolektívne vyjednávanie návrhu Dodatku č. 3 k KZVS na roky 2008-2011


1. Desiata časť – minimálne mzdové nároky, Článok 40, ods. 2


Návrh Dodatku č. 3 ku KZVS predložil IOZ dňa 11.12.2009 ZSPS. Písomné stanovisko zaslal ZSPS na IOZ dňa 21.1.2010.

Ing. Jarábek, MBA zdôvodnili stanovisko ZSPS k návrhu Dodatku č. 3 s dôrazom na otázku zvyšovania minimálnych mzdových stupňov v  súčasnej nepriaznivej situácii v odvetví stavebníctva.

JUDr. Brodzianska vyjadrila za stranu IOZ nesúhlasné stanovisko k návrhu ZSPS týkajúceho sa zvyšovania len prvých troch tarifných stupňov. Vzhľadom na stanovisko ZSPS a predpoklad vývoja odvetvia stavebníctva v roku 2010 predniesla pozmeňujúci návrh IOZ a zároveň požiadala zástupcov ZSPS prehodnotiť všetky tarifné triedy a zvýšiť jednotlivé sadzby o výšku dosiahnutej miery inflácie v roku 2009, t.j. o 1,6 %.

ZSPS s návrhom zvýšiť sadzby v tarifných stupňoch o 1,6 % nesúhlasil a zároveň preložil protinávrh – ich zvýšenie o 1 % od 4. tarifného stupňa .

Zástupcovia IOZ po prestávke v súlade so svojim predchádzajúcim  hore uvedeným vyjadrením vyslovili súhlas s protinávrhom ZSPS s podmienkou,  zvýšenie o 1 % sa dohodne už od 3. stupňa.


Záver:

1. Sociálni partneri sa dohodli na náraste minimálnych mzdových stupňov takto:     

- 1. stupeň o 4,1 % - úroveň minimálnej mzdy v zmysle Nariadenia vlády SR,

- 2. stupeň o 2,9 %,

- 3 . - 12. stupeň o 1 %.


2. Desiata časť , Článok 40 ods. 2 – znenie sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením:

„ 2. Minimálne mzdové stupne

 

Stupne Sadzba v €/hod. Sadzba v €/mesiac
1 1,77 307,70
2 1,78 309,44
3 1,80 312,92
4 1,97 342,17
5 2,15 374,16
6 2,34 407,95
7 2,55 444,49
8   484,87
9   529,08
10   577,10
11   628,28
12   683,62


  

2. Príloha ku KZVS na roky 2008-2011


Záver:

Sociálni partneri sa dohodli na aktualizácii zoznamu členov ZSPS k 22.3.2010 a na doplnení kódov štatistickej klasifikácie ekonomických činností zamestnávateľov .

 

3. Návrh ZSPS do obsah Dodatku č. 3 ku KZVS na roky 2008-2011


Do Článku 25 KZVS na roky 2008-2011 vložiť nový ods. týkajúci sa zavedenie a uplatňovania flexikonta.

Zástupcovia IOZ s predloženým návrhom nesúhlasili z toho dôvodu, že Zákonník práce riešenie uplatňovania flexikonta nedovoľuje ustanoviť v KZVS. Zákonník práce v §252c umožňuje zamestnávateľovi využiť „flexikonto“ len po dohode s odborovým orgánom pôsobiacim u zamestnávateľa. V tejto súvislosti zástupcovia ZSPS ustúpili od svojho návrhu.

 

Záver:

Sociálni partneri sa dohodli na spoločnom riešení otázky „flexikonta“ v kontexte uplatňovania nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, depozitného konta pracovného času na určitú obmedzenú dobu v záujme zachovania a udržania zamestnanosti, a to samostatným dodatkom ku KZVS na roky 2008-2011.

K tomu bude zo zástupcov obidvoch sociálnych partnerov vytvorená pracovná skupina, ktorá spracuje návrh riešenia v záujme obidvoch zmluvných strán.


Záver kolektívneho vyjednávania:

 

  1. V súlade s hore uvedeným zmluvné strany sa dohodli na obsahu Dodatku č. 3 ku KZVS na roky 2008-2011 a prehlasujú kolektívne vyjednávanie o návrhu Dodatku č. 3 ku KZVS na roky 2008-2011 za ukončené.

  2. ZSPS predloží IOZ aktualizovaný zoznam členov ZSPS, vrátane ich údajov IČO a SK NACE.

  3. Účinnosť Dodatku č. 3 ku KZVS na roky 2008-2011 dňom1.4.2010.

  4. Zástupcovia zmluvných strán podpíšu Dodatok č. 3 ku KZVS na roky 2008-2011 dňa 22.3.2010 na Valnom zhromaždení ZSPS.

  5. ZSPS v súlade so Zákonom č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov predloží podpísaný Dodatok č. 3 ku KZVS na roky 2008-2011 na MPSVaR SR na uloženie .

  6. V zmysle záveru k návrhu ZSPS do Dodatku č.3 ku KZVS na roky 2008-2011 vytvoriť pracovnú skupinu zo zástupcov obidvoch sociálnych partnerov na vypracovanie riešenia depozitného konta pracovného času. Termín: ihneď, Zodp.: ZSPS, IOZ

  7. Prílohu tohto Záznamu tvorí obsah dohodnutého Dodatku č. 3.


Rôzne:

JUDr. Brodzianska informovala zástupcov ZSPS o prerokovaní otázky a problémov vznikajúcich pri úhradách platieb zo strany štátu zhotoviteľom stavby za vykonané práce, ktorú IOZ prerokoval aj s prezidentom Združenia podnikateľov cestných stavieb Slovenska – Ing. Dančišínom . IOZ túto otázku prerokuje na rokovaní odvetvovej tripartity cestnej infraštruktúry MDPT SR.

Ing. Jarábek, MBA uviedol, že problém uhrádzania platieb je aj zo strany železníc, súčasne podporil snahu IOZ o riešenie tohto problému.

V Bratislave, dňa 16.3.2010

Zapísala: Ing. Pobjecká

Overili: Ing. Jacková,

Ing. arch. Kovačik

JUDr. Brodzianska

 

 

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie