Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Zasadnutie sektorovej rady pre odborné vzdelávanie (12.Jan.2010)

Dňa 12.1. sa konalo v Bratislave ustanovujúce  zasadnutie sektorovej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu poradného orgánu ZSPS pre skupinu študijných a učebných odborov 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia. Sektorová rada bola zriadená v súlade so zák. č. 184/2009 Z.z. a metodických usmernení RÚZ a MŠ SR Rokovanie rady otvoril a riadil  predseda sektorovej rady a prezident ZSPS pán Lukáč.

Hlavnými bodmi  programu rokovania bolo prerokovanie a schválenie štatútu sektorovej rady a odovzdanie menovacích dekrétov členom sektorovej rady. Okrem toho boli členovia rady informovaní o poslaní, pôsobnosti a najbližších úlohách sektorovej   rady. Podrobnejšie informácie o výsledkoch rokovania sú v zázname zo zasadnutia sektorovej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline