Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Tripartita MDV SR - 6. júla 2022

Spoločné rokovanie tripartitnej Rady Ministerstva dopravy a výstavby SR, sekcie bytovej politiky, stavebníctva a mestkého rozvoja a sekcie stavebnej správy a verejných prác sa uskutočnilo 6. júla 2022 o 10.00 hod.:

Program rokovania:

 1. Otvorenie;
 2. Kontrola plnenia úloh z rokovania odvetvovej tripartity konanej dňa 30.11.2021
 3. Plán obnovy relevantńých budov 2021,
 4. Informácia o bytovej výstavbe za rok 2021
 5. lnformacia o poskytnutej podpore do oblasti bývania prostredníctvom Štátneho
  fondu rozvoja bývania a Programu rozvoja bývania za rok 2021,
 6. lnformacia o príprave výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov
  z Plánu obnovy a odolnosti SR,
 7. lnformácia o príprave návrhu zákona o výstavbe a návrhu zákona o územnom
  plánovaní,
 8. Aktuálna situácia v stavebníctve z pohľadu nárastu cien stavebných materiálov
  a kroky prijaté MDV SR k riešeniu situácie,
 9. lnformácia o príprave štátneho rozpočtu na rok 2023,
 10. Diskusia a záver.

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline