40. riadne zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016 - 2020 zo dňa 19. 08. 2020

PROGRAM A MIESTO

40. riadneho zasadnutia Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016 - 2020, ktoré sa uskutoční dňa

16. (streda) septembra 2020 o 13:00 hod.

 

PROGRAM ROKOVANIA

I. Aktuálne témy slovenského stavebníctva

I/1.    Aktivity prezidenta ZSPS

I/2.    Informácia o príprave VZ Združenia ABF Slovakia – ústna informácia prezidenta ZSPS Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA

I/3.    Informácia o stave prípravy nového zákona o územnom plánovaní a nového zákona o výstavbe – ústna informácia Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA

I/4.    Informácia o stave prípravy certifikácie zhotoviteľov vyhradených stavieb – ústna informácia Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA 

I/5.    Informácia o organizačnej a administratívnej činnosti Úradu ZSPS  – ústna informácia riaditeľa úradu ZSPS Ing. Mareka Malinu, PhD.

I/6.    Rozporové rokovanie k návrhu novely zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania

I/7.    Rozporové rokovanie k návrhu novely zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti

I/8.    Štvrté pracovné stretnutie k téme "Model a metodika zamestnávateľského centra"

II. Vnútrozväzové témy

II/1.   Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS

II/2.   Stav plnenia rozpočtu k  31. 8. 2020

II/3.   Informácia o členskej základni 8. 9. 2020

III. Rôzne

III/1.   Stav prípravy Krajských nominačných konferencií 2020 – ústna informácia riaditeľa úradu ZSPS Ing. Mareka Malinu, PhD.

 

 

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie