2. riadne rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024 zo dňa 16. 12. 2020

PROGRAM

2. rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024, ktoré sa uskutoční dňa

16. (streda) decembra 2020 o 13:00 hod.

 

PROGRAM ROKOVANIA

I. HLAVNÁ TÉMA

I/1.  Hlavné úlohy ZSPS na volebné obdobie 2020 - 2024

 

II. Aktuálne témy slovenského stavebníctva

II/1.  Aktivity prezidenta

II/2.  Rokovanie odvetvovej tripartity MDV SR

II/3.  Rokovanie výboru pre vzdelávania Republikovej únie zamestnávateľov

II/4.  Regionálne rady partnerstva IÚS

II/5.  PR aktivity ZSPS –  diskusia k ponuke prevzatia vydávania Stavebných novín

II/6.  Rozporové rokovanie k vyhláške MDV SR o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu

II/7.   Rozporové rokovanie k pripomienkam ZSPS k Návrhu zákona o ochrane hospodárskej súťaže

II/8.   Pripomienky ZSPS k návrhu na určenie subjektov, ktoré budú vykonávať úlohy sprostredkovateľských orgánov pre Operačný program Slovensko

II/ 9.  Informácia o administratívnej činnosti Úradu ZSPS vykonávaná od posledného reportovaného obdobia   

 

III. Vnútrozväzové témy

III/1.  Správa o konaní 35. VZ ZSPS

III/2.  Stav členskej základne k 7. 12. 2020

III/3.  Stav plnenia rozpočtu k 30. 11. 2020

III/4.  Návrh kalendárneho plánu zasadnutí Prezídia a činnosti ZSPS v roku 2021

 

IV. Rôzne

IV/1.  Návrh na schválenie nového člena odbornej komisie ZSPS

IV/2.  Výťah z intervencií komisárky Maryie Gabriel (Inovácie, výskum, kultúra, vzdelávanie a mládež)

 

 

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie