Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Prezídium ZSPS z 21. októbra 2008

Zasadnutie Prezídia ZSPS sa uskutočnilo 21. októbra 2008 (utorok) o 13:00 hod. v Senci - Hotel Doprastav, Slnečné jazerá - sever

I. Časť:

Diskusia členov Prezídia ZSPS s dekanom Stavebnej fakulty STU v Bratislave, prof. Ing. Alojzom Kopáčikom, PhD.

Téma – spolupráca ZSPS a Stavebných fakúlt v oblasti skvalitnenia vysokoškolského vzdelávania v týchto oblastiach:

 • požiadavky praxe na odbornú spôsobilosť absolventov Stavebnej fakulty
 • štruktúra učebných osnov s dôrazom na inovácie v technológiách a stavebných materiáloch
 • organizovanie odborných akcií zameraných na stavebnú výrobu, výrobu stavebných materiálov, prípravu a realizáciu stavieb (odborné stretnutia, semináre, konferencie, školenia a pod.)
 • vzájomné poskytovanie a výmena informácií relevantných pre činnosť Stavebných fakúlt vysokých škôl a ZSPS
 • spolupráca v oblasti výskumu a vývoja  a pri overovaní jeho výsledkov

II. Časť:

Rokovanie Prezídia ZSPS s nasledovným programom:

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS
 3. Správa o členskej základni, členských príspevkoch a  záujemcoch o členstvo v ZSPS
 4. Stav plnenia rozpočtu ZSPS a SSP, s.r.o.
 5. Informácia o podujatiach s účasťou ZSPS
 6. Informácia o činnosti RÚZ – aktuálne informácie o zmenách v členskej základni a v komunikácii členov prezídia RÚZ
 7. Informácia o rokovaní tripartitnej Rady MVRR SR, ZSPS a OZ STAVBA
 8. Návrh harmonogramu likvidácie SSP, s.r.o. 
 9. Informácia o aktuálnych a koncepčných otázkach prípravy legislatívy v oblasti stavebníctva 
 10. Rôzne 
 • Zápis uzesenia z 5. zasadnutia Prezídia ZSPS

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline