Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Prezídium ZSPS z 11. septembra 2008

Zasadnutie Prezídia ZSPS sa uskutočnilo 11. septembra 2008 (štvrtok) o 14.00 hod. v Humennom v budove Best Western Hotel KARPATIA, Čsl. armády 1377

č. názov

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS 
 3. Správa o členskej základni, členských príspevkoch, zániku členstva v ZSPS, záujemcoch o členstvo v ZSPS a návrhy na prijatie nových členov (
 4. Stav plnenia rozpočtu ZSPS a SSP, s.r.o. 
 5. 14. Dňa stavebných podnikateľov - STAVBA ROKA 2008 
 6. Informácia o činnosti RÚZ
 7. Informácia o činnosti FIEC a  návrh na zastúpenie členských spoločností ZSPS v štruktúrach FIEC 
 8. Návrh na vydanie Prezentačnej  publikácie ZSPS 
 9. Návrh organizačného zabezpečenia regionálnych stretnutí členov ZSPS 
 10. Informácia o aktuálnych a koncepčných otázkach prípravy legislatívy v oblasti stavebníctva 
 11. Rôzne 
 • Dodatok č.1 - Návrh na prijatie Roming Consult, a.s., za člena ZSPS
 • Zápis a uzesenia zo 4. zasadnutia Prezídia ZSPS z 11.9.2008

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline