Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Prezídium ZSPS z 24. júna 2008

Zasadnutie Prezídia ZSPS sa uskutočnilo 24. júna (utorok) o 14.00 hod. v budove Doprastavu, a.s., Košická 52, Bratislava

I. Časť:   Diskusia členov Prezídia ZSPS s prof. Ing. Dušanom Majdúchom, PhD., predsedom Slovenskej komory stavebných inžinierov

Téma – spolupráca ZSPS a SKSI s cieľom skvalitňovania stavebných diel:

  • koordinácia návrhu (projektu) a realizácie (zhotovenia)stavby
  • spolupráca v oblasti vzdelávania (organizačná a finančná spolupráca)
  • riešenie nedostatku odborne spôsobilých osôb na spracovanie energetických certifikátov stavieb
  • koordinácia postupu uplatnenia spoločných pripomienok k návrhu nového stavebného zákona v orgánoch vlády, resp. výboroch parlamentu  
  • propagácia a vzájomná podpora aktivít ZSPS a SKSI  


II. Časť: Rokovanie Prezídia ZSPS s nasledovným programom:

č. názov

1. Otvorenie a schválenie programu
2. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS
3. Informácia o členskej základni, členských príspevkoch a návrh na prijatie nových členov
4. Stav plnenia rozpočtu ZSPS a SSP, s.r.o.
5. Informácia o rokovaniach a podujatiach s účasťou ZSPS
6. Koncepcia Ročenka Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
7. Informácia o činnosti RÚZ
8. Informácia o činnosti FIEC
9. Informácia o rokovaní tripartitnej Rady MVRR SR, ZSPS a OZ Stavba SR
10. Návrh zabezpečenie monitorovania tém stavebníctva v slovenských médiách a verejných vystúpení predstaviteľov ZSPS
11. Analýza stavebných spoločností pre potreby akvizície ZSPS
12. Informácia o príprave koncepčných  a legislatívnych materiálov v oblasti stavebníctva
13. Informácia o ponuke na využívanie informačného portálu www.epi.sk VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
14. Rôzne

Zápis a uznesenia z 3. zasadnutia Prezídia ZSPS z 24.júna 2008.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline