Prezídium ZSPS z 20. januára 2009

Zasadnutie Prezídia ZSPS sa uskutočnilo 20. januára 2009 (utorok) o 13,00 hod. v Bratislave, Doprastav, a.s., Košická 52

I. Verejná časť (13,00-14,30 hod.):  

 • Diskusia členov Prezídia ZSPS s Ing. Boženou Tušovou,  generálnou riaditeľkou SÚTN

Téma - Spolupráca ZSPS a SÚTN:

 • činnosti, služby a produkty SÚTN (s dôrazom na stavebný segment)
 • požiadavky stavebnej praxe na tvorbu slovenských technických noriem a preberanie európskych noriem do sústavy STN, eurokódy
 • účasť odborníkov v Technických komisiách
 • vzájomné poskytovanie a výmena informácií v oblasti vydávania a distribúcie slovenských technických noriem a iných dokumentov súvisiacich s normalizáciou
 • prerokovanie návrhu na vypracovanie noriem a predpisov pre strechy domov (návrh Cechu strechárov Slovenska)
 • možnosti vzájomne výhodnej spolupráce (organizovanie odborných akcií, seminárov a vzdelávania)
 • propagácia a vzájomná podpora aktivít SÚTN a ZSPS.

Prizvaní hostia: zástupcovia Cechu strechárov

II. Časť (14,40-17,40 hod.)

Rokovanie Prezídia ZSPS s nasledovným programom:

 1. Otvorenie a schválenie programu 
 2. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS 
 3. Informácia o členskej základni, členských príspevkoch, zániku členstva, návrh na prijatie nových členov, čestného člena a informácia o akvizícii potenciálnych členov
 4. Stav plnenia rozpočtu ZSPS a SSP, s.r.o. k 31.12.2008 
 5. Informácia o rokovaniach a podujatiach s účasťou ZSPS 
 6. Rozpočet ZSPS na rok 2009 (s premietnutím pripomienok z rokovania Prezídia ZSPS konaného dňa 18.11.2008 )
 7. Kalendárny plán zasadnutí Prezídia ZSPS a podujatí ZSPS na rok 2009 
 8. Informácia o zmene dizajnu, štruktúre a funkciách WEB-u ZSPS s cieľom zvýšiť množstvo a kvalitu služieb pre členov zväzu 
 9. Informácia o 13. reprezentačnom plese ZSPS a 7. reprezentačnom plese Združenia absolventov a priateľov Stavebnej fakulty STU 
 10. Informácia o aktuálnych a koncepčných otázkach prípravy legislatívy v oblasti stavebníctvaZápis a uznesenia zo 7. zasadnutia Prezídia ZSPS z 20. januára 2009

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie