Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Prezídium ZSPS z 20. januára 2009

Zasadnutie Prezídia ZSPS sa uskutočnilo 20. januára 2009 (utorok) o 13,00 hod. v Bratislave, Doprastav, a.s., Košická 52

I. Verejná časť (13,00-14,30 hod.):  

 • Diskusia členov Prezídia ZSPS s Ing. Boženou Tušovou,  generálnou riaditeľkou SÚTN

Téma - Spolupráca ZSPS a SÚTN:

 • činnosti, služby a produkty SÚTN (s dôrazom na stavebný segment)
 • požiadavky stavebnej praxe na tvorbu slovenských technických noriem a preberanie európskych noriem do sústavy STN, eurokódy
 • účasť odborníkov v Technických komisiách
 • vzájomné poskytovanie a výmena informácií v oblasti vydávania a distribúcie slovenských technických noriem a iných dokumentov súvisiacich s normalizáciou
 • prerokovanie návrhu na vypracovanie noriem a predpisov pre strechy domov (návrh Cechu strechárov Slovenska)
 • možnosti vzájomne výhodnej spolupráce (organizovanie odborných akcií, seminárov a vzdelávania)
 • propagácia a vzájomná podpora aktivít SÚTN a ZSPS.

Prizvaní hostia: zástupcovia Cechu strechárov

II. Časť (14,40-17,40 hod.)

Rokovanie Prezídia ZSPS s nasledovným programom:

 1. Otvorenie a schválenie programu 
 2. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS 
 3. Informácia o členskej základni, členských príspevkoch, zániku členstva, návrh na prijatie nových členov, čestného člena a informácia o akvizícii potenciálnych členov
 4. Stav plnenia rozpočtu ZSPS a SSP, s.r.o. k 31.12.2008 
 5. Informácia o rokovaniach a podujatiach s účasťou ZSPS 
 6. Rozpočet ZSPS na rok 2009 (s premietnutím pripomienok z rokovania Prezídia ZSPS konaného dňa 18.11.2008 )
 7. Kalendárny plán zasadnutí Prezídia ZSPS a podujatí ZSPS na rok 2009 
 8. Informácia o zmene dizajnu, štruktúre a funkciách WEB-u ZSPS s cieľom zvýšiť množstvo a kvalitu služieb pre členov zväzu 
 9. Informácia o 13. reprezentačnom plese ZSPS a 7. reprezentačnom plese Združenia absolventov a priateľov Stavebnej fakulty STU 
 10. Informácia o aktuálnych a koncepčných otázkach prípravy legislatívy v oblasti stavebníctvaZápis a uznesenia zo 7. zasadnutia Prezídia ZSPS z 20. januára 2009

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline