Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Prezídium ZSPS z 11. marca 2009

Program zasadnutia Prezídia ZSPS, ktoré sa uskutočnilo dňa 11. marca (streda) t.r. od 14,00 do 18,00 hod. v Apollo Dukla Hotel, Dulovo nám. 1 – Bratislava, v Anglickom salóniku na 1. poschodí

1. Otvorenie a schválenie programu

2. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS 

3. Program a scenár 24. VZ ZSPS 

4. Prerokovanie a schválenie materiálov na 24. VZ ZSPS:

4.1. Návrh na zmenu Stanov ZSPS 

4.2. Vyhodnotenie hlavných úloh a činnosti ZSPS za rok 2008 

4.3. Vyhodnotenie plnenia uznesenia 23. VZ ZSPS 

4.4. Hlavné úlohy na rok 2009 

4.5. Informácia o výške a vývoji inkasa členských príspevkov 

4.6. Správa o hospodárení ZSPS a SSP, s. r.o. za rok 2008

5. Informácia o členskej základni, členských príspevkoch, zániku členstva, návrh na prijatie nových členov a informácia o akvizícii potenciálnych členov 

6. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 31.01.2009 

7. Informácia o aktuálnych a koncepčných otázkach prípravy legislatívy v oblasti stavebníctva 

8. Dodatok č. 1 Regionálne konferencie členov ZSPS, február 2009 

9. Dodatok č. 2 Informácia o príprave Snemu Republikovej únie zamestnávateľov a delegovanie zástupcov ZSPS

Rôzne

Zápis a uznesenia

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline