Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Prezídium ZSPS z 9. júna 2009

Program zasadnutia Prezídia ZSPS, ktoré sa uskutočnilo dňa 9. júna (utorok) t.r. o 14,00 hod. v zasadačke spoločnosti ZIPP, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava

1. Otvorenie a schválenie programu

2. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS 

3. Informácia o členskej základni, členských príspevkoch, návrh na prijatie nových členov a informácia o akvizícii potenciálnych členov 

4. Stav plnenia rozpočtu

5. Informácia o rokovaniach a podujatiach s účasťou ZSPS :

a) Informácia o spolupráci so Slovenskou asociáciou malých podnikov na vypracovaní materiálu do Rady pre hospodársku krízu
b) Informácia o rokovaní pracovnej skupiny MVRR SR pre spracovanie „Koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2015“
c) Informácia o veľtrhu CONECO 2009
d) Informácia o Partnerskom dni ZSPS – CONECO 2009,  3. ročník diskusného fóra partnerov v stavebníctve
e) Informácia o účasti na IBF Brno
f) Informácia o súťaži „Progresívne, cenovo dostupné bývanie“ – PRO ARCH, Banská Bystrica
g) Informácia o stretnutí riaditeľov stredných odborných škôl na SOU v Bratislave
h) Informácia o Sneme RÚZ
i) Informácia o rokovaní tripartitnej Rady v odvetví výstavby a stavebníctva
j) Informácia (ústna) o účasti na Sneme IOZ

6. Správa o príprave a návrh na členstvo ZSPS v Rade pre stavebníctvo a architektúru 

7. Metodické usmernenie pre uzatváranie a obsahové zameranie zmlúv o dielo v stavebníctve pre časť cena za dielo a platobné podmienky so zameraním na zádržné 

8. Informácia o aktuálnych a koncepčných otázkach prípravy legislatívy v oblasti stavebníctva
a) Nový stavebný zákon
b) Zákon o odbornom vzdelávaní
c) Centrá odborného vzdelávania

9. Rôzne

Uznesenia z 9. zasadnutia Prezídia ZSPS

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
(02) 436 332 63

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline