Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Prezídium ZSPS z 22. septembra 2009

Program zasadnutia Prezídia ZSPS, ktoré sa uskutočnilo dňa 22. septembra (utorok) 2009 o 14:00 hod. v Bratislave:

Program:

1. Otvorenie a schválenie programu
2. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS
3. Informácia o členskej základni, členských príspevkoch, zániku členstva, návrh na prijatie nových členov a o akvizícii potenciálnych členov
4. Informácia o zmluvných záväzkoch ZSPS
5. Informácia o rokovaniach a podujatiach s účasťou ZSPS
6. Plnenie úloh z Valného zhromaždenia 2009
6.1. Rozpracovanie hlavných úloh ZSPS na rok 2009
6.2. Návrh zmien a doplnení vnútorných predpisov ZSPS
7. Stav plnenia rozpočtu k 31.08.2009
8. Návrh úpravy rozpočtu ZSPS na rok 2009
9. Rôzne

Zápis a uznesenia z 10. zasadnutia Prezídia ZSPS z 22.09.2009

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline