Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Prezídium ZSPS z 26. januára 2010

Zasadnutie Prezídia ZSPS sa uskutočnilo 26. januára (utorok) 2010 o 12,00 hod. v budove VÁHOSTAV-SK, a.s., Priemyselná 6, Bratislava


I. Verejná časť (12,00-12,45 hod.):

Diskusia s doc. RNDr. Viliamom Páleníkom PhD., Ekonomický ústav SAV a Ing. Ivanom Švejnom, predsedom správnej rady Nadácie F. A. Hayeka

Téma: Rok 2010 a slovenské stavebníctvo

II. Časť (12,45 – 16,00 hod.): Rokovanie Prezídia ZSPS s nasledovným programom:

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS
 3. Informácia o členskej základni
 4. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 31.12.2009
 5. Rozpočet ZSPS na rok 2010
 6. Kalendárny plán zasadnutí Prezídia ZSPS a podujatí ZSPS na rok 2010 
 7. Námety na novelizáciu stanov ZSPS, resp. interných predpisov zväzuň 
 8. Informácia o príprave regionálnych konferencií členov ZSPS 
 9. Námety k 20. výročiu založenia ZSPS 
 10. Informácia o aktuálnych koncepčných a legislatívnych materiáloch, rokovaniach a aktivitách ZSPS 
 11. Informácia o zmluvných záväzkoch ZSPS 
 12. Webová komunikácia s členmi ZSPS 
 13. Rôzne

Zápis a uznesenia z 12. zasadnutia Prezídia ZSPS  dňa 26.01.2010

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline