Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
22. riadne rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024 zo dňa 19. 04. 2023

PROGRAM

22. rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024, ktoré sa uskutoční dňa

19. 04. 2023 o 13:00 hod.

 

PROGRAM ROKOVANIA

 

I. HLAVNÉ TÉMY SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA

I/1. Stavebná legislatíva – písomná + ústna informácia Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA
I/2. Certifikácia systému manažérstva zhotoviteľov vyhradených stavieb – ústna informácia doc. Ing. Jána Slašťana, CSc.
I/3. Nárast cien stavebných materiálov – ústna informácia Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA

II. AKTUÁLNE TÉMY SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA

II/1. Informácia o aktivitách prezidenta a generálneho sekretára ZSPS
II/2. Mediálne výstupy zväzu
II/3. Stretnutie zástupcov Bulharskej komory so stavebnými podnikateľmi
II/4. CONECO – RACIOENERGIA 22. – 25. 3. 2023
II/5. Projekt DoubleDecker: Stretnutie Národnej kvalifikačnej platformy k status quo analýze projektu
II/6. Projekt GreenDeal4Buildings: Workshop odborných skupín Okrúhleho stola stakeholderov Zelená dohoda pre budovy
II/7. Pripomienky k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov
II/8. Rokovanie Odbornej komisie ZSPS pre kolektívne vyjednávanie a sociálny dialóg a Správa z kolektívneho vyjednávania ZSPS a IOZ o návrhu Dodatku č. 10 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na roky 2012-2024
II/9. Návrh zmeny Plánu obnovy a odolnosti SR
II/10. Stanovisko k Návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA a Petra LIBU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
II/11. Pripomienky ZSPS k návrhu Zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

III. VNÚTROZVÄZOVÉ TÉMY

III/1. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS
III/2. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 31. 3. 2023
III/3. Informácia o členskej základni ZSPS k 11. 4. 2023

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline