Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
21. zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2012-2016 zo dňa 21. októbra 2014

21. (riadne) zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2012-2016, sa uskutočnilo dňa 21. októbra (utorok) 2014 o 12:30 hod.

Miesto: zasadačka výborov Národnej rady Slovenskej republiky v areáli Bratislavského hradu

PROGRAM ZASADNUTIA:

I. Verejná časť

Hostia: Ing. Ján Hudacký, predseda Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti, Mgr. Andrej Kolesík, podpredseda Výboru NR SR pre európske záležitosti a člen Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti a ostatní členovia Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti

TĚMA: Legislatívne podmienky podnikateľského prostredia v stavebníctve:

a) nový stavebný zákon

b) zákon o verejnom obstarávaní

c) dane a podnikateľsky priaznivé prostredie

II. Pracovná časť

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Aktuálne témy slovenského stavebníctva
  3. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS
  4. Výsledok hlasovania per rollam o uzneseniach k materiálom predloženým na 20. zasadnutie Prezídia ZSPS, ktoré sa konalo dňa 9. septembra 2014
  5. Informácia o členskej základni
  6. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 30.09.2014
  7. Informácia o aktuálnych koncepčných a legislatívnych materiáloch, rokovaniach a aktivitách ZSPS
  8. Informácia o zmluvných záväzkoch ZSPS
  9. Rôzne

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline