22. zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2012-2016 zo dňa 25. novembra 2014

22. zasadnutia Prezídia ZSPS vo volebnom období 2012-2016, sa uskutočnilo dňa 25. (utorok) novembra 2014 o 13:00 hod. v zasadačke ZSPS Viedenská cesta 5, Bratislava

A. PROGRAM ZASADNUTIA:

13:00 hod. - Pracovná časť:

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Aktuálne témy slovenského stavebníctva
  3. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS
  4. Informácia o členskej základni
  5. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 31.10.2014
  6. Predbežný návrh rozpočtu ZSPS na rok 2015
  7. Informácia o aktuálnych koncepčných a legislatívnych materiáloch, rokovaniach a aktivitách ZSPS
  8. Rôzne

14:00 hod. - Stretnutie členov Prezídia ZSPS s Ľubomírom Vážnym, podpredsedom vlády SR pre investície

15:00 hod. - Tlačová konferencia Ľubomíra Vážneho a Zsolta Lukáča

formát: Okrúhly stôl – stretnutie s novinármi

téma: OŽIVENIE SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie