Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Prezídium ZSPS z 26. februára 2008

Zasadnutie Prezídia ZSPS sa uskutočnilo dňa 26. februára 2008 (utorok) o 13:00 hod. v zasadačke ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o., Stará Vajnorská 16, Bratislava.

Program zasadnutia (návrh programi):

I. Časť:

Diskusia členov Prezídia ZSPS a pozvaných predstaviteľov najvýznamnejších stavebných spoločností Slovenska špecializovaných na výstavbu projektov dopravnej infraštruktúry s ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií Ľubomírom Vážnym.

Téma: Harmonogram výstavby dopravnej infraštruktúry v roku 2008 a predikcia do roku 2010

II. Časť:

Rokovanie Prezídia ZSPS s nasledovným programom :

 1. Kontrola plnenia úloh 
 2. Scenár krajských nominačných konferencií 
 3. Scenár 23. Valného zhromaždenia ZSPS 
 4. Predbežný stav výberu členského pre potreby konania krajských nominačných konferencií a volebného valného zhromaždenia
 5. Vyhodnotenie hlavných úloh a činnosti ZSPS za rok 2007 
 6. Správa o hospodárení ZSPS a SSP, s.r.o. za rok 2007 
 7. Vyhodnotenie plnenia uznesenia 22. Valného zhromaždenia ZSPS
 8. Hlavné úlohy ZSPS na rok 2008 
 9. Návrh rozpočtu ZSPS a SSP, s.r.o. na rok 2008 
 10. Aktuálna situácia v kolektívnom vyjednávaní 
 11. Vyhodnotenie organizácie plesu STU a ZSPS 
 12. Správa zo zasadnutia Tripartitnej rady 
 13. Informácia o členských príspevkoch 
 14. Informácia o vývoji stavebníctva za predchádzajúce obdobie 
 15. Rôzne 

 

Červeným písmom sú vyznačené materiály, ktoré musia byť (po odsúhlasení v Prezídiu) predložené na schválenie do 23.Valného zhromaždenia ZSPS.

Materiál k bodu č. 4 „Predbežný stav výberu členského pre potreby konania krajských nominačných konferencií a volebného valného zhromaždenia“ bude predložený až na rokovaní a bude zachytávať stav k 25. februáru t.r..

Dodatky:

 • Dodatok č.1. Návrh na schválenie Ing. Jána Nemca do funkcie riaditeľa úradu ZSPS 
 • Dodatok č.2. Informácia o možnosti zvýhodneného využívania ekonomických a právnych informácií

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
(02) 436 332 63

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline