CraftEdu (prebiehajúci)

Craft Edu Logo

Projekt Horizont 2020, ktorý zavádza národné systémy kvalifikácie a odbornej prípravy remeselníkov v Českej republike a rozšírenie ponuky odborných školení v oblasti efektívneho a hospodárneho využívania energie a obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku, v Rakúsku a Bulharsku.

Ciele projektu

V nadväznosti na predchádzajúce projekty (BUILD UP SKILLS - Slovakia BUILD UP SKILLS - STAVEDU) bude projekt CraftEdu rozvíjať ciele stanovené v Cestovnej mape predovšetkým na Slovensku a v Českej republike. Sledované bude najmä plnenie týchto cieľov:

  • Preverenie existujúcich kvalifikačných štandardov a ich prispôsobenie aktuálnym požiadavkám.
  • Vytvorenie piatich vzdelávacích programov na Slovensku pre remeselné povolania: stolár, elektrotechnik pre inteligentnú elektroinštaláciu, elektrikár od 50 V do 1000 V, montér hydroizolácii plochých striech, montážnik výplne stavebných otvorov.
  • Vytvorenie siedmich vzdelávacích programov v Českej republike.
  • Vyškolenie školiteľov a vytvorenie zoznamu a siete školiteľov.
  • Vytvorenie siete spoločností a organizácií spolupracujúcich na vytváraní vzdelávacích programov.
  • Vytvorenie súboru e-learning kurzov pre cieľové skupiny remeselníkov.
  • Zaradenie vyškolených remeselníkov do databázy vytvorenej v rámci projektu ingREeS.
  • Vypracovanie návrhov pre vlády partnerských štátov na vytvorenie stimulov na zvýšenie dopytu po vysoko kvalifikovaných pracovníkoch v stavebníctve.
  • Geografické rozšírenie základne iniciatívy „Budujeme budúcnosť" (Building future) vytvorenej v rámci projektu StavEdu.
  • Zvýšenie povedomia o energetickej efektívnosti a využívaní OZE v stavebnom sektore.

Projet CraftEdu bude čerpať z ukončených projektov BUS StavEdu (SR), Train-to-nZEB (CZ) a BUS CrossCraft (AT) a z prebiehajúcich medzinárodných projektov Fit-to-nZEB a NEWCOM.


Začiatok projektu: jún 2018
Trvanie projektu: 36 mesiacov
Koordinátor: SEVEn (CZ)
Partneri: VIAEUROPA (SK), Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (SK), Svaz podnikatelu ve stavebnictví v České republice (CZ), Ústav vzdelávania a služieb (SK), SIEA (SK), Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (CZ), ČVUT (CZ), ENEFFECT (BG), 17&4 Organisationsberatung (AT)


Internetová stránka: www.craftedu.eu

Prístup na školiace kurzy: https://database.craftedu.eu/cs

[NOVÉ] Článok v Eurostav 11/21: https://www.zsps.sk/web/index.php/aktivity-prezidenta-a-zvazu/17767-eurostav-11-21-forum-slovenskeho-stavebnictva-2021

Článok na pravda.sk: Komplexná obnova budov sa nezaobíde bez súkromných investícií

Prístup na stream z videokonferencie Požiadavky na stavebné profesie pri realizácii stratégie bezuhlíkovej Európy: https://www.youtube.com/watch?v=p0z9r1E1a1E&feature=youtu.be

Článok na teraz.sk: Projekt CraftEdu je určený na vzdelávanie v stavebných profesiách

Článok v časopise Eurostav: Energetická obnova budov potrebuje dobre vyškolených pracovníkov - EUROSTAV 03/2020

 

partneri

 

Dialog stakeholderov CraftEdu

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie