Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Nový stavebný zákon je na obzore

ZVÄZ STAVEBNÝCH
PODNIKATEĽOV SLOVENSKA

ppp zsps banner
banner sn

Najnovšie  SPRÁVY

Hospodárske noviny | 24.5.2017 | Rubrika: Expert | Strana: 14 | autor: Zuzana Kullová | Téma: Stavebné firmy

LEGISLATÍVA l Štyridsaťročnú legislatívnu normu čoskoro čakajú zásadné zmeny. Pravdepodobne až od roku 2019.

Štyridsať rokov starý stavebný zákon sa má čoskoro zmeniť. Podľa posledných informácií rezort dopravy chce pripraviť tento návrh do konca tohto roka. Jeho účinnosť vzhľadom na dlhodobé prípravy teda možno predpokladať najskôr o necelé dva roky. Ako potvrdzuje Karolína Ducká, hovorkyňa rezortu dopravy, aktuálny stavebný zákon je už neflexibilný a nevystihuje potreby v územnom plánovaní. "Aj to je dôvod, prečo je v mnohých prípadoch nerešpektovaný a obchádzaný. Preto pripravujeme úplne nový, ucelený a moderný stavebný zákon, ktorý bude následne diskutovaný s odbornou verejnosťou." Dôležité body v novej legislatíve Ktorým dôležitým novinkám v zákone sa bude rezort prioritne venovať? "Oblasti územného plánovania a stavebného poriadku. Obidve navzájom úzko súvisia, ale zároveň ich výkon je úplne samostatný," dodáva Karolína Ducká. Úlohou územného plánovania je vytvárať podmienky na realizáciu územného rozvoja, pričom toto je úloha pre samosprávy. "O čo kvalitnejšie budú upravené podmienky na využívanie územia a umiestňovanie stavieb, o to jednoduchšie bude povoľovanie stavieb," tvrdí hovorkyňa.

Veľa sa hovorí aj o preťaženosti stavebných úradov a nedodržiavaní lehôt. Aj to sa má zmeniť. "Jedným z cieľov pri návrhu nových stavebných predpisov je zjednodušiť a urýchliť povoľovanie najmä drobných a jednoduchých stavieb stavebníkov ako fyzických osôb. Naplnenie tohto cieľa si vyžiada úpravu procesných povoľovacích postupov i úpravu kompetencií orgánov verejnej správy vo výstavbe. Budeme hľadať vhodné riešenia," spresňuje Ducká.

Treba určiť jasné pravidlá pri výstavbe Návrhy, ako riešiť súčasnú situáciu na stavebnom trhu, má aj Pavol Kováčik, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska.

Ten tvrdí, že kľúčová je príprava územia na výstavbu, ktorá sa musí oprieť o dobrú a hlavne stabilnú územnoplánovaciu dokumentáciu. Z nej musia vzísť jasne stanovené podmienky budúcej stavby.

"Zásadnou podmienkou je kvalitná projektová dokumentácia vrátane realizačnej, na základe ktorej prebieha proces výstavby. Je podmienkou na to, aby realizovaná stavba počas celej svojej životnosti plnila podmienky bezpečnosti a režijne optimálneho využívania," tvrdí Kováčik. Zo zákona by tiež podľa neho mali byť jasne stanovené parametre práv a povinností hlavných účastníkov pri výstavbe, teda stavebníka, projektanta a zhotoviteľa stavby, bez možnosti prenášať svoje nedostatky a riziká na partnerov.

Prieťahom v konaniach možno zabrániť Podľa Tatiany Prokopovej, advokátky Squire Patton Boggs, zásadným problémom je aj fungovanie stavebných úradov a prieťahy v konaniach pri povoľovaní stavieb. "Prieťahy sú podľa mňa spôsobené najmä personálne poddimenzovanými úradmi, neúmerným množstvom záväzných stanovísk dotknutých orgánov a nedodržiavaním lehôt na ich vydanie."

Tiež na to vplývajú námietky účastníkov konania i zlá projektová pripravenosť žiadostí, najmä pri individuálnych stavebníkoch.

Prioritou je podľa advokátky upraviť problematiku záväzných stanovísk a lehôt na ich vydanie. To je oblasť, v ktorej je stavebný úrad, takpovediac, nevinne.

Úrady sa môžu vyrovnať s opakovanými námietkami Mnohí stavebníci sa sťažujú aj na opakované námietky účastníkov konania. Súčasná právna úprava však podľa advokátky upravuje inštitúty, ktoré, ak by boli správne a včas uplatnené zo strany stavebného úradu, vedeli by problém vyriešiť.

"Úrady by mali byť schopné vyrovnať sa s opakovanými námietkami v rôznych stupňoch konania. Často však nemajú dostatočné právne zázemie alebo podporu zodpovedajúcich oddelení. Váhajú s výkonom vlastnej právomoci. Vtedy sa konanie predlžuje a končí na vyšších inštanciách," dodáva Prokopová. Najviac by pomohlo, ak by sa niektoré stupne konaní pri povoľovaní stavieb mohli zlúčiť či zjednodušiť. Cestou by bolo aj rozšírenie možností ohlasovania stavieb na plnú zodpovednosť stavebníka, ako to funguje v zahraničí. Rovnako podľa Prokopovej treba sústrediť jasné požiadavky a podmienky na energetickú infraštruktúru a jej výstavbu na verejných nehnuteľnostiach na jednom úrade, povedzme v obci, čo by pomohlo obmedziť množstvo záväzných stanovísk.

***

Jedným z cieľov pri návrhu nových stavebných predpisov je zjednodušiť a urýchliť povoľovanie najmä jednoduchých a drobných stavieb. Karolín Ducká, hovorkyňa rezortu dopravy a výstavby

10 vecí, ktoré by bolo podľa odborníkov najviac treba zmeniť

1. Legislatívne zabezpečiť zodpovednosť starostov a primátorov za plnenie ich povinností pri výkone štátnej správy.

2. Vrátiť realizáciu stavieb do zoznamu viazaných živností, aby ich výkon bol podmienený dosiahnutím vzdelania a praxou.

3. Zaviesť povinnosť stavebníka zabezpečiť vypracovanie realizačného projektu na stavby autorizovanou osobou priamo alebo cez dodávateľa stavby.

4. Zákonom určiť podmienky, ktoré zhotoviteľa oprávňujú začať stavbu a súčasne ho chránia pred nátlakom stavebníka.

5. Určiť, že s prípravnými prácami možno začať ihneď po doručení stavebného súhlasu alebo stavebného povolenia.

6. Dosiahnuť, že stavba je začatá odovzdaním staveniska alebo jeho časti podľa dohody v zmluve o dielo.

7. Určiť autorský projektový dohľad nad stavbou v súlade s architektonickým návrhom, s navrhnutým urbanistickým začlenením a s projektovou dokumentáciou stavby.

8. Problematiku nepovolených čiernych stavieb riešiť na princípe predchádzania ich vzniku. Obce a mestá musia priebežne robiť kontrolné prehliadky.

9. Zaviesť elektronické získavanie, spracovanie a poskytovanie informácií z územnoplánovacej činnosti, územného rozhodovania a stavebného povoľovania.

10. Jednoznačne v zákone definovať zásadné postupy stavebných úradov a ostatných účastníkov výstavby vrátane ich práv a povinností.

Zdroj: Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Čo robiť, ak zistíte, že stavebný úrad vo vašej veci nekoná .

Máte viacero možností, ako sa brániť. Hoci sú stavebnými úradmi obce, odvolacím orgánom je odbor obvodného úradu v sídle kraja. . Ak úrady vo vašej veci územného či stavebného konania nekonajú, môžete tiež podať podnet na odbor okresného úradu v sídle vášho kraja. Okresný odbor by mal apelovať na obec, aby konala. Ak tak neurobí, sám odbor okresného úradu môže vo veci rozhodnúť, napríklad aj vydať stavebné povolenie. . Ďalej sa môžete obrátiť s podnetom na prokuratúru. Prokurátor vydá upozornenie stavebnému úradu, ktorý je povinný ho vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 dní od doručenia. . Pokiaľ stavebný úrad zostal nečinný aj po upozornení prokurátora, ten môže podať žalobu na správny súd.

Zdroj: Milan Ficek, advokát

30 DNÍ do tejto lehoty musí obec v postavení stavebného úradu rozhodnúť vo veci od začatia konania.

60 DNÍ lehota sa môže takto predĺžiť vo zvlášť zložitých prípadoch. Pokiaľ nemožno rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť okresný úrad v sídle kraja. Stavebný úrad vás však musí poučiť o dôvodoch jeho rozhodnutia.

Zuzana Kullová Chn Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

ZSPS 2

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline